Voorwaarden

SlimSchip B.V.
Emmastraat 111
2641 ED Pijnacker
0653-920004

Magazijn:
SlimSchip B.V.
Delftsestraatweg 26D
2641 NB Pijnacker

BTW Nummer: NL-8595.51.167-B01
KvK Nummer: NL-73501549
IBAN: NL64INGB0008766989
Naam: SlimSchip BV

Verder genoemd als SlimSchip.

De klant, verder genoemd als opdrachtgever.

Slimschip levert diensten en goederen aan bedrijven en privé personen en doet dit in overeenstemming met de Nederlandse wet. Door deze website te gebruiken gaat opdrachtgever of bezoeker akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

Privacy & Cookies

 • Slimschip.nl houd bezoekers bij voor het bewaken van de technische staat en kwaliteit van de website en webwinkel. Normaal gesproken slaan we deze gegevens anoniem op zodat deze niet tot een persoon zijn terug te leiden. SlimSchip zal om technische redenen af en toe deze anonimiteit tijdelijk moeten opheffen.
 • SlimSchip zal zo min mogelijk gebruik maken van Cookies, De gene die gebruikt worden zijn technisch noodzakelijk voor inloggen of winkelwagen.
 • SlimSchip deelt alleen gegevens van bezoekers of opdrachtgevers aan derden indien een bevoegde instantie daarvoor toestemming heeft verkregen van een rechter of van opdrachtgever of bezoeker zelf.
 • Slimschip zal er alles aan doen om te voorkomen dat bezoeken aan de website of webshop leiden tot de opslag van Cookies van derden op de computer van de opdrachtgever en/of bezoeker.
 • SlimsSchip maakt voor betalingen gebruik van de provider pay.nl, zie hun privacybeleid voor meer informatie.
 • SlimSchip kan opgeslagen gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor het geven van technische informatie omtrent de door opdrachtgever aangeschafte producten, zoals veiligheidsinformatie of software updates.

Aanbod en aanvaarding.

 • Alle aanbiedingen van SlimSchip, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Alle bij een aanbieding verstrekte folders, brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar zijn voor SlimSchip slechts bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 • Een overeenkomst komt tot stand wanneer SlimSchip binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft SlimSchip het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Overmacht

 • Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke SlimSchip niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft SlimSchip het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
 • Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van SlimSchip vallen.

 • SlimSchip is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of bij derden, die het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van SlimSchip wordt aangetoond.
 • Indien SlimSchip onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 • SlimSchip zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Indien derden vergoeding van schade van SlimSchip claimen is de opdrachtgever gehouden SlimSchip op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
 • SlimSchip zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, die benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart SlimSchip voor alle aanspraken dienaangaande.

 • Alle door SlimSchip geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is SlimSchip gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.
 • Opdrachtgever machtigt SlimSchip om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van SlimSchip dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Levering

 • Indien een product op voorraad is zullen onze uiterste best doen het nog dezelfde dag of de eerste volgende werkdag te verzenden, uiteraard houden wij u middels emails op de hoogte.
 • Indien een artikel niet op voorraad is kan de levertijd oplopen tot 2-4 weken afhankelijk van lopende bestellingen bij onze leverancier. Natuurlijk melden wij ook dat bij de bestelling en houden wij u op de hoogte van de verwachtte levertijd.
 • Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Goederen die per expresse worden verzonden reizen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen veertien dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan SlimSchip te melden, bij gebreke waarvan SlimSchip gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is SlimSchip gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
 • SlimSchip is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van SlimSchip de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
 • Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het magazijn van SlimSchip hebben verlaten.

Prijzen

 • Al onze prijzen zijn in Euro en inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld
 • SlimSchip heeft het recht om prijzen te herroepen of een opdracht te annuleren indien er fouten zitten in de prijzen in de webwinkel, natuurlijk doen wij ons best alles goed te doen, echter het blijft handwerk.
 • Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is SlimSchip gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

Betaling

 • Tenzij anders afgesproken dient betaling gedaan te worden voordat de bestelde goederen worden afgezonden.
 • Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
 • De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
 • Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door SlimSchip te maken buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 45,- te betalen.
 • Betaling kan via iDeal (provider Pay.nl) en via bank overschijving geschieden.
 • Op betalingen via iDeal kunnen aanvullende voorwaarden gelden van de service provider Pay.nl

Bedenktijd, ruilen en retourneren

 • Volgens de Nederlandse wet mag (volgens de wet verkoop op afstand) binnen 14 dagen geretourneerd worden. De verzendkosten van de retourzending worden niet vergoed en zijn voor uw eigen risico. Retouren dienen onbeschadigd, zonder gebruikssporen, en liefst in originele verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons verstuurd te worden inclusief (een kopie van) de aankoopbon of factuur. Graag horen wij daarbij ook de reden van retour. Daarnaast zouden wij het fijn vinden als u de retourzending aan ons doorgeeft.
 • Het kan zijn dat de opdrachtgever een foutieve bestelling heeft gedaan en het product om wil ruilen, Wij verzoeken opdrachtgever om schriftelijk contact met SlimSchip op te nemen zodat we dat naar behoren kunnen afhandelen. SlimSchip kan opnieuw verzendkosten in rekening brengen.
 • Uiterlijk binnen 14 dagen, maar zo snel als mogelijk na ontvangst van de goederen wordt het bedrag terugbetaald. Inclusief in rekening gebrachte
 • verzendkosten.

Garantie
Uiteraard krijgt u van ons garantie op de geleverde producten. Ook dit doet Slimschip conform de Nederlandse wet en de voorwaarden van de fabrikant of leverancier. Gezien de aard van de producten en de plek waar ze gebruikt worden is schade door water en/of condens uitgesloten van garantie. Installatie dient te worden gedaan volgens de procedure beschreven in de handleiding.

Geschillen
Mochten onverhoopt geschillen ontstaan dan is op elke overeenkomst het Nederlands recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Rotterdam is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.